ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԻ


Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՙ 26 ՚ հունվարի  2010թ.                         N  01                                     ք. Ստեփանակերտ

 


ԼԵՌՆԱՅԻՆ    ՂԱՐԱԲԱՂԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ    ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ    ԵՎ    ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ   ՄԱՍԻՆ

 


Ղեկավարվելով ՙԴատախազության մասին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 32-րդ և 58-րդ հոդվածներով`
Հ ր ա մ ա յ ու մ  եմ՝

1.    Հաստատել ԼՂՀ դատախազությունում մասնագիտական պատրաստում և վերապատրաստում անցնելու կարգը` համաձայն հավելվածի (կցվում է)։
2.    Սույն հրամանի պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը դնել ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ` Ա.Գ.Ավագյանի վրա:
3.    Հրամանն ուղարկել ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալներին, ԼՂՀ գլխավոր դատախազության բաժինների պետերին և ԼՂՀ քաղշրջդատախազներին:
4.    Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:     Արդարադատության երկրորդ դասի
     պետական խորհրդական                                                     Ա.Ս.Ղարամյան

 

 

 

Հավելված                                                                     ԼՂՀ գլխավոր դատախազի
                                                                                          ՙ 26 ՚ հունվարի  2010թ.  N 01_ հրամանի
ԿԱՐԳ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ   ՂԱՐԱԲԱՂԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ    ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ    ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ    ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ    ԱՆՑՆԵԼՈՒ   ՄԱՍԻՆ1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ


1. Սույն կարգով սահմանվում են ԼՂՀ դատախազների և քննիչների վերապատրաստում, ԼՂՀ դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված հավակնորդների (այսուհետ՝ հավակնորդ) մասնագիտական պատրաստում անցնելու հետ կապված հարաբերությունները։
2. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները.
1) մասնագիտական պատրաստում` հավակնորդների մասնագիտական մակարդակների հաջորդականության միջոցով համապատասխան որակավորման դատախազների և քննիչների պատրաստում, կարողությունների և հմտությունների ձևավորում, գիտելիքների ծավալի ընդլայնում և որակավորման բարձրացում,
2) տարեկան վերապատրաստում (այսուհետ` վերապատրաստում)` դատախազների և քննիչների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների հետևողական կատարելագործում` գիտելիքների մակարդակի բարձրացման, գործնական հմտությունների ձեռքբերման և զարգացման, ինչպես նաև աշխատանքի բնականոն գործունեության ապահովման համար կոնկրետ    ոլորտների ուսումնասիրության միջոցով ըստ անհրաժեշտության կազմակերպվող պարտադիր ուսումնական գործընթաց,
3) լրացուցիչ վերապատրաստում (այսուհետ` վերապատրաստում)` ատեստավորման արդյունքների հենքի վրա, հիմնական կրթական ծրագրերից դուրս մասնագիտական որակները կատարելագործող, անձի մասնագիտական որակավորումը լրացնող ուսումնական գործընթաց,
4) կրթական ծրագիր` որոշակի մակարդակ և ուղղվածություն ունեցող կրթության բովանդակության, անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների ծավալ,
5) ուսումնական պլան` ուսումնասիրվող առարկաների անվանացանկը և ուսուցման տեսակները:
4. Վերապատրաստման և մասնագիտական պատրաստման ուսումնառության ընթացքում դատախազները և քննիչներն ազատվում են իրենց պարտականությունների կատարումից՝ այդ ընթացքում պահպանելով պաշտոնը և դրա համար նախատեսված վարձատրությունը։
 

2. ԿՐԹԱԿԱՆ    ԾՐԱԳԻՐԸ5. Վերապատրաստումը և մասնագիտական պատրաստումն անցկացվում են ԼՂՀ գլխավոր դատախազի և համապատասխան ուսումնական հաստատության կողմից հաստատված ընդհանուր կրթական ծրագրով։
6. ԼՂՀ դատախազությունում իրականացվող կրթական ծրագրերն են.
1) դատախազների և քննիչների տարեկան վերապատրաստման կրթական ծրագիր,
2) դատախազների և քննիչների լրացուցիչ վերապատրաստման կրթական ծրագիր,
3) դատախազների և քննիչների այլ վերապատրաստման կրթական ծրագիր,
4) հավակնորդների մասնագիտական պատրաստման կրթական ծրագիր։
7. Կրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են ուսուցման միջոցով համապատասխան որակավորման մասնագետների պատրաստմանը՝ կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, գիտելիքների ծավալի ընդլայնմանն ու որակավորման բարձրացմանը։
8. Ծրագիրը պետք է առնվազն ներառի՝
1) կրթական չափորոշիչները,
2) ուսումնառության ժամկետը,
3) միջոցները և մեթոդները,
4) ուսուցման ձևը։
9. Կրթական ծրագրերի կատարումն ապահովելու համար կազմվում է ուսումնական պլան։
10. Կրթական ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվում համապատասխան իրավական ակտերով դատախազներին և քննիչներին վերապահված գործառույթների ու լիազորությունների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ԼՂՀ դատախազությունում պաշտոնավարման կարգին ու պայմաններին վերաբերող պահանջները՝ ծրագրերում ընդգրկելով տեսական և գործնական պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ առարկաներ։
 


3. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ


11. Վերապատրաստման և մասնագիտական պատրաստման գործընթացն իրականացվում է ՀՀ ՙԴատախազության դպրոց՚ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում կամ համապատասխան ուսումնական հաստատությունում (այսուհետ՝ ուսումնական հաստատություն)՝ սույն կարգում նշված կրթական ծրագրերի շրջանակներում և իրավական այլ ակտերին համապատասխան։
12. ՈՒսումնառությունն անցկացվում է դասախոսությունների, սեմինարների, ուսումնական դասախաղերի, բանավեճերի, ընդունված դատական ակտերի և քրեական գործերով վարույթների, դրանց յուրահատկությունների շուրջ հարցերի քննարկման, կոնկրետ գործերին ծանոթանալու, ինչպես նաև ունկնդիրների ինքնակրթությունը խրախուսող դիդակտիկ նյութերի, տեսաժապավենների, ձայնագրված դասախոսությունների օգտագործմամբ և կրթական արդի այլ եղանակներով։
13. Կրթական ծրագիրն իրականացվում է առկա (ստացիոնար), հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկության (ինքնակրթության) ձևերով։
14. ՈՒսուցման բոլոր ձևերի համար նույն կրթական ծրագրի շրջանակում գործում է միասնական կրթական չափորոշիչը։
15. ՈՒսուցման ձևի ընտրությունը նախատեսվում է կրթական ծրագրում։
17. Եթե ուսումնական հաստատությունը չի ապահովում ծրագրում նշված բոլոր պահանջները, ապա ծրագիրը կարող է իրականացվել տարբեր ուսումնական հաստատությունների կողմից՝ ըստ դրանում նշված ոլորտների, որոնք որոշվում են ՙԳնումների մասին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի պահանջների համաձայն անցկացված գնման ընթացակարգով։
18. Վերապատրաստման և ուսուցման ընթացքում դասավանդմանն առնչվող հարաբերությունները կարգավորվում են տվյալ ուսումնական հաստատության գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերով։4. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ19. Ուսումնառության ժամկետի չափման միավորը մեկ դասաժամ է, որի տևողությունը 40 րոպե է:
20. Տարեկան վերապատրաստման ուսումնառության ժամկետի տևողությունը կազմում է 80 դասաժամ:
21. Լրացուցիչ վերապատրաստման ուսումնառության ժամկետի տևողությունը կազմում է 240 դասաժամ:
22. Հավակնորդների մասնագիտական պատրաստման ուսումնառության ժամկետի տևողությունը կազմում է 960 դասաժամ:
 

 

5. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ23. Վերապատրաստման կրթական ծրագրի յուրացումն ավարտվում է ունկնդիրների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների պարտադիր ամփոփիչ գնահատմամբ, որն անցկացվում է սույն կարգին և ԼՂՀ գլխավոր դատախազի իրավական այլ ակտերին համապատասխան։
24. Ունկնդիրը համարվում է վերապատրաստումն անցած՝ գիտելիքների և ունակությունների գնահատման արդյունքում։
25. Գնահատումը կատարվում է միայն մատուցված ուսումնառության նյութի շրջանակներում՝ հարցազրույցի կամ թեստավորման եղանակով։ Գնահատման օրը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատության հանձնաժողովը։
26. Հավակնորդների որակավորման քննության արդյունքների գնահատումն իրականացվում է թեստավորման և հարցազրույցի եղանակով:
27. Դատախազի կամ քննիչի վերապատրաստման արդյունքները գնահատվում են թեստավորման եղանակով:
28. Հարցազրույցն իրականացվում է հարց ու պատասխանի միջոցով՝ մատուցված նյութի շրջանակում գիտելիքների յուրացման նվազագույն չափաքանակն ապահովելու համար։
29. Հարցազրույցի ընթացքի վերաբերյալ արձանագրությունում նշվում է ունկնդիրներին տրված հարցերի բովանդակությունը, դրանց պատասխանների ճիշտ կամ սխալ լինելը և գնահատման արդյունքը։
30. Արձանագրությունը ստորագրում են տվյալ ուսումնական հաստատության հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը։
31. Թեստավորումը կատարվում է գրավոր թեստային առաջադրանքների միջոցով, գիտելիքների յուրացման նվազագույն չափաքանակի ապահովման համար, որը մատուցված նյութի շրջանակում կազմում է համապատասխան ուսումնական հաստատությունը։
32. Կրթական ծրագրով նախատեսված յուրաքանչյուր դասընթացի արդյունքների գնահատման համար կազմված թեստային առաջադրանքների առավելագույն չափը սահմանում է տվյալ ուսումնական հաստատության հանձնաժողովը։
33. Ունկնդրի ուսուցման արդյունքները գնահատվում են դրական, եթե նա առնվազն`
1) հիսուն տոկոսով տիրապետում է դասընթացի ժամանակ մատուցված նյութին` հարցազրույցի եղանակով անցկացված գնահատման արդյունքում,
2) յոթանասուն տոկոսով տիրապետում է դասընթացի ժամանակ մատուցված նյութին՝ թեստավորման եղանակով անցկացված գնահատման արդյունքում։
34. Դրական գնահատական ստացած ունկնդիրը համարվում է ուսուցումն անցած։
35. Գնահատման արդյունքում բացասական գնահատական ստացած ունկնդրին (ԼՂՀ գլխավոր դատախազի թույլտվությամբ) հնարավորություն է տրվում կրկին անցնել ուսուցումն այդ նպատակով կազմակերպված վճարովի դասընթացում։
35. Ունկնդիրը հանձնաժողովի որոշումը կարող է բողոքարկել ԼՂՀ գլխավոր դատախազին՝ հանձնաժողովի որոշման կայացման պահից եռօրյա ժամկետում։
36. Ունկնդրի բողոքը հիմք է հանդիսանում, որ ԼՂՀ գլխավոր դատախազը համապատասխան գրությամբ դիմի հանձնաժողովին` հնարավորության սահմաններում գնահատման արդյունքը վերանայելու և անհրաժեշտության դեպքում վերագնահատելու համար։
37. Բացասական գնահատական ստացած ունկնդրին համապատասխան ուսումնական հաստատության կողմից տրվում է տեղեկանք՝ ունկնդրած ծրագրի ծավալի և բովանդակության վերաբերյալ։
38. Կրկնակի գնահատման արդյունքում նորից բացասական գնահատական ստացած դատախազի կամ քննիչի վերաբերյալ ուսումնական հաստատության հանձնաժողովի կողմից տրված համապատասխան տեղեկանքը հիմք է հանդիսանում, որ ԼՂՀ գլխավոր դատախազը դատախազին կամ քննիչին թույլատրի անցնել արտահերթ ատեստավորում կամ օրենքով սահմանված կարգով ազատի զբաղեցրած պաշտոնից։
39 Ունկնդիրը համարվում է ուսուցումն անցած` դասընթացներին առնվազն ութսուն տոկոս մասնակցություն ցուցաբերելու դեպքում։
40. Վերապատրաստումը և մասնագիտական պատրաստումն անցած ունկնդրին տրվում է ավարտական վկայական կամ համապատասխան հավաստագիր։
41. Ստացված վկայականի կամ հավաստագրի պատճենը կցվում է ունկնդրի անձնական գործին։
 


6. ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ԵՎ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ  ՀԱՃԱԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ   ԵՎ ԴՐԱՆՔ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ


42. Վերապատրաստման ուսումնառության ժամանակ համապատասխան ուսումնական հաստատությունը պետք է վարի ունկնդրի հաճախելիության մատյան, որտեղ դասընթացի յուրաքանչյուր օրվա համար նշվում է ունկնդրի ներկա կամ բացակա լինելը և հաշվարկվում է նրա ունկնդրած ծրագրի ժամաքանակը։
43. Վերապատրաստման ուսումնառության ժամկետի մեկ քառորդից ավելի բացակայության դեպքում ունկնդրի ուսուցման գործընթացը չի գնահատվում, և նա, սույն կարգի համաձայն, անցնում է կրկնակի ուսուցում։
44. Սահմանված կարգով իրավական գնահատական տալու նպատակով համապատասխան ուսումնական հաստատությունը հաճախելիության պայմանների խախտման փաստի վերաբերյալ ԼՂՀ գլխավոր դատախազին ներկայացնում է տեղեկանք, որտեղ նշվում են խախտում թույլ տված ունկնդրի անձնական տվյալները, պաշտոնը, դասընթացի ժամանակահատվածը և հաճախելիությունը։
46. Ուսումնառության անհարգելի բացակայության դեպքում ԼՂՀ դատախազության կողմից վճարված գումարը սահմանված կարգով գանձվում է տվյալ ունկնդրից:
47. Սույն կարգով սահմանված պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում ունկնդիրը, օրենքով սահմանված կարգով, ենթարկվում է կարգապահական պատասխանատվության։   

 

Օրացույց

<Հունվար 2012>
ԵրԵրՉրՀնՈւՇբԿի
      1
2345678
9101112131415
161718192022
23242526272829
3031     

Այցելուների Քանակը

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter